Přijetí dítěte

Přijímací řízení pro šk. rok 2020/21 

Mateřská škola je povinna přijmout dítě, které k 31. 8. dovršilo 5-ti let a které patří do spádové oblasti MŠ. Děti, které k 31. 8. roku zápisu do MŠ dosáhly nejméně 3 roky a jsou ze spádové oblasti, mají právo přednostního přijetí do MŠ. Do MŠ může být přijato i dítě, které k 31. 8. roku zápisu dosáhlo nejméně 2 let. Děti z nespádové oblasti a děti mladší 3 let se přijímají v případě volné kapacity.

Dítě může být přijato do MŠ kdykoliv během roku - v případě volné kapacity.

ZÁPIS DO MŠ KOMENSKÉHO Staré Město    

- termín zápisu: pondělí 4. 5. 2020 od 7:30 do 16:30 hod.

K zápisu musí přijít zákonný zástupce osobně a odevzdat předem vyplněnou žádost o přijetí dítěte.

 ¨¨Tu si můžete vytisknout (soubor pdf níže) nebo již nyní vyzvednout kdykoliv po - pá od 6:30 do 16 hod. v MŠ Komenského osobně.


Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

  • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (vytištěný formulář je k dispozici předem v MŠ nebo k vytištění na webových stránkách MŠ). Součástí žádosti je potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad o tom, že je vůči nákaze imunní nebo potvrzení o tom, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Potvrzení o očkování není požadováno u dětí, které nastupují k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Na základě žádosti o přijetí do MŠ podané zákonným zástupcem, vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Po ukončení přijímání žádostí zveřejní MŠ Komenského na webových stránkách www.ms-komenskeho.cz seznam přijatých dětí (pouze přidělená registrační čísla). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje písemně. Proti vydanému rozhodnutí je možné do 15 dnů podat odvolání. Odvolání se od zákonných zástupců prostřednictvím ředitelky MŠ podává na krajský úřad ve Zlíně.

Žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2020/2021

ZDE:

Vyhláška o spádových obvodech Starého Města 

ZDE:

Pokud se zákonní zástupci rozhodli využít individuálního vzdělávání dítěte, musí nejméně 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte oznámit škole individuální vzdělávání dítěte (lze i v průběhu školního roku), respektovat doporučení školy ke vzdělávání dítěte a zajistit účast dítěte na ověření znalostí v termínu od 27. 11. - 11. 12. daného školního roku.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  • v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte (např. zdravotní).

Přijetí dítěte během školního roku - mimo zápis

Dítě může být do MŠ přijato i mimo zápis - kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita MŠ. Před podáním žádosti zkontaktujte ředitelku MŠ. Žádost o přijetí dítěte mimo zápis - zde:

Přijetí dítěte z jiné MŠ po dobu letních prázdnin

V měsíci červenci a srpnu lze výjimečně a v opodstatněných případech přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy stejného zřizovatele (město Staré Město) a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. (K přijetí dítěte na prázdniny musí zákonný zástupce dítěte podat žádost o přijetí dítěte na dobu určitou prostřednictvím ředitelky kmenové MŠ- zkontaktujte předem ředitelku Vaší MŠ. Více informací - v sekci PRO RODIČE - PROVOZ.