Přijetí dítěte

Přijímací řízení pro šk. rok 2020/21 

Stále nám zbývá pár posledních volných míst pro přijetí vašich dětí do naší krásné mateřské školy od 1. 9. 2020. Neváhejte nás kontaktovat a přihlásit se, kapacita tříd je omezena a volná místa se rychle plní. 

MŠ Komenského přijímá děti již od dvou let (dovršených k 31. 8. 2020), je vždy na zvážení rodiče, zda je děťátko na nástup do režimu MŠ zralé. Nemějte ale obavy, k nejmladším dětem máme navíc k paním učitelkám i dvě chůvy, které dopomáhají nejmladším dětem po celý den s oblékáním, hygienou, jídlem apod.

Pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do MŠ později v průběhu roku (např. v pololetí), doporučujeme přihlásit jej již nyní, dokud máme ještě volná místa. Dítě bude přijato od září 2020, ale nastoupit může kdykoliv, dle přání rodičů (klidně i pozvolně, např. 2x týdně na dopoledne, apod.). Pokud budete přihlášeni již nyní, budete mít místo v MŠ garantováno. Na přihlášení dítěte až v průběhu roku již většinou nemáme volnou kapacitu. 

Pokud máte zájem Vaše dítě přihlásit, vytiskněte a vyplňte formulář "Žádost o přijetí dítěte mimo zápis", nutné je potvrzení lékaře o očkování dítěte. Vyplněnou žádost přineste po tel. domluvě přímo k nám do MŠ (do schránky) nebo pošlete poštou na adresu MŠ Komenského 1721, Staré Město 686 03.

Žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2020/2021 MIMO ZÁPIS ZDE:

Pokud chcete dítě přihlásit do MŠ kdykoliv mimo termín zápisu, je potřeba použít níže uvedený formulář.


Zápis do MŠ - již proběhl 4. 5. 2020

Mateřská škola je povinna přijmout dítě, které k 31. 8. dovršilo 5-ti let a které patří do spádové oblasti MŠ. Děti, které k 31. 8. roku zápisu do MŠ dosáhly nejméně 3 roky a jsou ze spádové oblasti, mají právo přednostního přijetí do MŠ. Do MŠ může být přijato i dítě, které k 31. 8. roku zápisu dosáhlo nejméně 2 let. Děti z nespádové oblasti a děti mladší 3 let se přijímají v případě volné kapacity.

Dítě může být přijato do MŠ kdykoliv během roku - v případě volné kapacity.

Změna způsobu ZÁPISU DO MŠ KOMENSKÉHO Staré Město

Na základě mimořádného opatření vydaného MŠMT dne 3. 4. 2020 bude probíhat zápis do MŠ Komenského pro školní rok 2020/2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

termín zápisu: pondělí 4. 5. 2020 pro příjem žádostí o přijetí a potřebných dokumentů - je stanovena doba od 7:30 - 16:30 hod.


Podání žádosti: vyplněnou žádost o přijetí dítěte můžete podat nejpozději do 17. 5. 2020 do schránky MŠ Komenského


Žádost o přijetí dítěte je možné doručit do MŠ následujícím způsobem:

  • Do datové schránky MŠ Komenského - ID datové schránky je: z5vks3i
  • E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!) e-mail MŠ Komenského: mskstmesto@uhedu.cz
  • Poštou na adresu školy: Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, 686 03
  • Osobním předáním v MŠ Komenského St. Město - 4. 5. 2020                   Upřednostňujeme odevzdání vyplněné a podepsané žádosti v obálce včetně kopie očkov. průkazu a kopie rodného listu dítěte do hnědé označené schránky umístěné na brance na plotu u vchodu do hlavní budovy - vstup pro 1. a 3. třídu (žlutá fasáda s motýlky a s nápisem Mateřská škola). Schránka bude v den zápisu neustále průběžně vybírána.

Příjem žádosti je ve výjimečném případě možný i po termínu zápisu - pouze po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ, tel. 602 260 964, a to nejpozději do 17. 5. 2020.

ZMĚNA  - NOVÝ Formulář žádosti o přijetí - viz níže

Žádost si vytiskněte, prosím, důkladně pročtěte a důkladně vyplňte, (u hlavičky nevyplňujte č.j. a registrační číslo - vyplňuje škola), podepište na druhé straně vpravo dole - podpis zákonného zástupce, v(e) a datum.

Nyní nově - kvůli vyhlášení mimořádného stavu - nepotřebujete potvrzení o očkování od lékaře, rodič potvrzuje očkování dítěte sám svým čestným prohlášením - nachází se na 1. straně žádosti o přijetí.

Pokud již má někdo u sebe vyplněnou a lékařem potvrzenou původní žádost o přijetí - ta samozřejmě také platí, novou již nevypisujte. 

Pokud má někdo vytištěnou původní žádost o přijetí a nemá ji od lékaře vyplněnou, prosím, je nutné vytisknout a vyplnit nový formulář žádosti - který je upraven kvůli aktuálnímu mimořádnému opatření.

K žádosti je nutné přiložit:

  • KOPII nebo SKEN očkovacího průkazu dítěte
  • KOPII nebo SKEN rodného listu dítěte

(V případě, že má rodič očkování dítěte již potvrzené lékařem na původní žádosti o přijetí, nemusí posílat kopii očkovacího průkazu a odevzdá původní lékařem vyplněnou žádost.)

Doručení poštou nebo osobně do schránky 4. 5. 2020: do obálky dejte originál žádosti, kopii očkovacího průkazu dítěte a kopii rodného listu dítěte.

Doručení datovou schránkou nebo e-mailem s el. podpisem: odešlete naskenovanou žádost s podpisem, naskenovaný očkovací průkaz a naskenovaný rodný list dítěte.

Co se bude dít po odeslání/odevzdání žádosti: e-mailem Vám doručíme přidělené registrační číslo - jako potvrzení přijetí žádosti a další informace. Pokud neobdržíte v den zápisu potvrzení přijetí žádosti e-mailem, kontaktujte prosím telefonicky ředitelku MŠ.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A DOTAZŮ KONTAKTUJTE ŘEDITELKU MŠ: 602 260 964 - Mgr. Kateřina Pavlišová.


Na základě žádosti o přijetí do MŠ podané zákonným zástupcem, vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Po ukončení přijímání žádostí zveřejní MŠ Komenského na webových stránkách www.ms-komenskeho.cz seznam přijatých dětí (pouze přidělená registrační čísla). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje písemně. Proti vydanému rozhodnutí je možné do 15 dnů podat odvolání. Odvolání se od zákonných zástupců prostřednictvím ředitelky MŠ podává na krajský úřad ve Zlíně.

Vyhláška o spádových obvodech Starého Města 

ZDE:

Pokud se zákonní zástupci rozhodli využít individuálního vzdělávání dítěte, musí nejméně 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte oznámit škole individuální vzdělávání dítěte (lze i v průběhu školního roku), respektovat doporučení školy ke vzdělávání dítěte a zajistit účast dítěte na ověření znalostí v termínu od 27. 11. - 11. 12. daného školního roku.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  • v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte (např. zdravotní).

Přijetí dítěte během školního roku - mimo zápis

Dítě může být do MŠ přijato i mimo zápis - kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita MŠ. Před podáním žádosti zkontaktujte ředitelku MŠ. Žádost o přijetí dítěte mimo zápis - zde:

Přijetí dítěte z jiné MŠ po dobu letních prázdnin

V měsíci červenci a srpnu lze výjimečně a v opodstatněných případech přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy stejného zřizovatele (město Staré Město) a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. (K přijetí dítěte na prázdniny musí zákonný zástupce dítěte podat žádost o přijetí dítěte na dobu určitou prostřednictvím ředitelky kmenové MŠ- zkontaktujte předem ředitelku Vaší MŠ. Více informací - v sekci PRO RODIČE - PROVOZ.