Přijetí dítěte

Zápis do MŠ Komenského pro šk. rok 2022/23 se uskuteční 2. 5. 2022.


ZÁPIS DO MŠ KOMENSKÉHO STARÉ MĚSTO

Příjem vyplněných žádostí o přijetí pro školní rok 2022/2023 bude

v pondělí 2. 5. 2022 od 8:30 do 16:30 hod. v ředitelně MŠ Komenského.


ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY probíhá osobně v MŠ (zákonný zástupce odevzdá při zápisu vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte, S POTVRZENÍM O OČKOVANÍ od lékaře)(formulář žádosti je k dispozici předem v MŠ nebo zde na webových stránkách MŠ).


Žádost o přijetí dítěte = PŘIHLÁŠKA do MŠ pro rok 2022 ke stažení zde:

Při převzetí žádosti o přijetí bude každému žadateli (dítěti) přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Při zveřejnění výsledků přijímacího řízení budou zveřejněna pouze registrační čísla přijatých uchazečů.

Příjem vyplněných žádostí jiným způsobem - elektronicky, poštou atd. je možný pouze ve výjimečných případech (karanténa, apod.) po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ. Příjem žádosti je možný nejpozději do 16. 5. 2022.

Zákonný zástupce má možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v ředitelně MŠ dne 16. 5. 2022 od 10 do 11 hod.

Rozhodnutí do 3. 6. 2022

Na základě žádosti o přijetí do MŠ podané zákonným zástupcem, vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Po ukončení přijímání žádostí zveřejní MŠ Komenského na webových stránkách www.ms-komenskeho.cz seznam přijatých dětí (pouze přidělená registrační čísla). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje písemně. Proti vydanému rozhodnutí je možné do 15 dnů podat odvolání. Odvolání se od zákonných zástupců prostřednictvím ředitelky MŠ podává na krajský úřad ve Zlíně.

Kritéria přijímacího řízení 2022 k nahlédnutí zde:

Přijetí dítěte během školního roku - mimo zápis

Dítě může být do MŠ přijato i mimo zápis - kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita MŠ. Před podáním žádosti zkontaktujte ředitelku MŠ. 

Přijetí dítěte z jiné MŠ po dobu letních prázdnin

V měsíci červenci a srpnu lze výjimečně a v opodstatněných případech přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy stejného zřizovatele (město Staré Město) a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. (K přijetí dítěte na prázdniny musí zákonný zástupce dítěte podat žádost o přijetí dítěte na dobu určitou prostřednictvím ředitelky kmenové MŠ- zkontaktujte předem ředitelku Vaší MŠ. Více informací - v sekci PRO RODIČE - PROVOZ.

Individuální vzdělávání dítěte:

Pokud se zákonní zástupci rozhodli využít individuálního vzdělávání dítěte, musí nejméně 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte oznámit škole individuální vzdělávání dítěte (lze i v průběhu školního roku), respektovat doporučení školy ke vzdělávání dítěte a zajistit účast dítěte na ověření znalostí v termínu od 27. 11. - 11. 12. daného školního roku.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  • v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte (např. zdravotní).

Spádová oblast MŠ:

Rodiče mohou přihlásit dítě i do MŠ, která není jejich spádovou školou. Pokud bude volná kapacita, může být do MŠ přijato i dítě z jiné spádové oblasti. Vyhláška o spádových obvodech MŠ je uvedena ZDE.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023. Zápis se bude konat dne 13.06.2022 od 10:00 do 16:00 hod. v MŠ Komenského 1721, Staré Město 686 03. 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

(Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу):