Přijetí dítěte

Dny otevřených dveří 4. 4. a 9. 4. 2024 viz plakát níže

Zápis do MŠ Komenského, Staré Město pro šk. rok 2024/25 viz plakát níže

MŠ Komenského navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let. Děti jsou přijímány podle aktuálních kritérií v příslušném roku zápisu. Děti mladší tří let přijímáme podle volné kapacity MŠ. Přijaté děti mladší 3 let nastupují do MŠ podle dohody o docházce dítěte (uzavřené mezi rodiči dítěte a ředitelkou MŠ), kvůli dodržení stanoveného počtu přítomných dětí ve třídě. 

KRITÉRIA k zápisu dětí do MŠ Komenského, pro šk. rok 2024/25

- vyhláška o školských spádových obvodech Starého Města (viz níže)

PŘIHLÁŠKA = žádost o přijetí dítěte do MŠ Komenského, pro šk. rok 2024/25

                                                        FORMULÁŘ ke stažení zde:

Přijetí dítěte během školního roku - mimo zápis

Dítě může být do MŠ přijato i mimo zápis - kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita MŠ. Před podáním žádosti zkontaktujte ředitelku MŠ. Aktuálně máme volná místa k přijetí dětí od 1. 9. 2024.

Přijetí dítěte z jiné MŠ po dobu letních prázdnin

V měsíci červenci a srpnu lze výjimečně a v opodstatněných případech přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy stejného zřizovatele (město Staré Město) a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. (K přijetí dítěte na prázdniny musí zákonný zástupce dítěte podat žádost o přijetí dítěte na dobu určitou prostřednictvím ředitelky kmenové MŠ- zkontaktujte předem ředitelku Vaší MŠ. Více informací - v sekci PRO RODIČE - PROVOZ.

Individuální vzdělávání dítěte:

Pokud se zákonní zástupci rozhodli využít individuálního vzdělávání dítěte, musí nejméně 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte oznámit škole individuální vzdělávání dítěte (lze i v průběhu školního roku), respektovat doporučení školy ke vzdělávání dítěte a zajistit účast dítěte na ověření znalostí v termínu od 27. 11. - 11. 12. daného školního roku.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  • v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte (např. zdravotní).

Spádová oblast MŠ:

Rodiče mohou přihlásit dítě do MŠ, která není jejich spádovou školou. Pokud bude volná kapacita, může být do MŠ přijato i dítě z jiné spádové oblasti. Vyhláška o spádových obvodech MŠ je uvedena ZDE.