Přijetí dítěte

Přijímací řízení pro šk. rok 2021/22 

Ředitelka MŠ vydala k přijímacímu řízení pro přijetí dětí ve šk.2021/22 následující kritéria:

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ KOMENSKÉHO PRO ROK  2021/22

Zápis do MŠ - 3. 5. 2021

Prozatím se řídíme tím, že zápis do MŠ Komenského bude probíhat i v tomto roce  BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (z důvodu stávající situace spojené s onemocněním COVID-19).

Vážení rodiče, sledujte prosím naše webové stránky, pokud by byla ministerstvem vyhlášena změna týkající se zápisu pro tento šk. rok, budeme Vás o tom informovat na našich web. stránkách. Děkujeme za pochopení.

Termín zápisu: pondělí 3. 5. 2021 - příjem žádostí od 7:30 - 16:30 hod.


Vyplněnou žádost o přijetí dítěte můžete podat ještě dodatečně nejpozději do 15. 5. 2021 do schránky MŠ Komenského.

Žádost o přijetí dítěte doručte do MŠ následujícím způsobem:

1. Osobním předáním v MŠ Komenského St. Město - 3. 5. 2021 Upřednostňujeme odevzdání vyplněné a podepsané žádosti v obálce včetně kopie očkovacího průkazu a kopie rodného listu dítěte do hnědé označené schránky umístěné na brance na plotu u vchodu do hlavní budovy - vstup pro 1. a 3. třídu (žlutá fasáda s motýlky a s nápisem Mateřská škola). Schránka bude v den zápisu neustále průběžně vybírána.

2. Poštou na adresu školy: Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, 686 03 2

3. E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!) e-mail MŠ Komenského: mskstmesto@uhedu.cz

4. Do datové schránky MŠ Komenského - ID datové schránky je: z5vks3i


NOVÝ Formulář žádosti o přijetí dítěte (pro šk. rok 2021/22) - ZDE

Žádost si vytiskněte, prosím, důkladně pročtěte a důkladně vyplňte, (u hlavičky nevyplňujte č.j. a registrační číslo - vyplňuje škola), podepište na druhé straně vpravo dole - podpis zákonného zástupce, v(e) a datum.

Kvůli vyhlášení mimořádného stavu - nepotřebujete potvrzení o očkování od lékaře, rodič potvrzuje očkování dítěte sám svým čestným prohlášením - nachází se na 1. straně žádosti o přijetí.

Pokud již má někdo u sebe vyplněnou a lékařem potvrzenou původní žádost o přijetí - ta samozřejmě také platí, novou již nevypisujte.

Pokud má někdo vytištěnou původní žádost o přijetí a nemá ji od lékaře vyplněnou, prosím, je nutné vytisknout a vyplnit nový formulář žádosti - který je upraven kvůli aktuálnímu mimořádnému opatření.

K žádosti je nutné přiložit:

  • KOPII nebo SKEN očkovacího průkazu dítěte
  • KOPII nebo SKEN rodného listu dítěte

(V případě, že má rodič očkování dítěte již potvrzené lékařem na původní žádosti o přijetí, nemusí posílat kopii očkovacího průkazu a odevzdá původní lékařem vyplněnou žádost.)


V případě dotazů kontaktuje ředitelku Mgr. Boženu Borýskovou: 602 260 964


Co se bude dít po odeslání/odevzdání žádosti: e-mailem Vám doručíme přidělené registrační číslo - jako potvrzení přijetí žádosti a další informace. Pokud neobdržíte do tří dnů potvrzení přijetí žádosti e-mailem, kontaktujte prosím telefonicky ředitelku MŠ

Na základě žádosti o přijetí do MŠ podané zákonným zástupcem, vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Po ukončení přijímání žádostí zveřejní MŠ Komenského na webových stránkách www.ms-komenskeho.cz seznam přijatých dětí (pouze přidělená registrační čísla). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje písemně. Proti vydanému rozhodnutí je možné do 15 dnů podat odvolání. Odvolání se od zákonných zástupců prostřednictvím ředitelky MŠ podává na krajský úřad ve Zlíně.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na těchto webových stránkách nejdříve 17. 5. 2021.

Přijetí dítěte mladšího 3 let:

MŠ Komenského přijímá děti již od dvou let (dovršených k 31. 8. 2021), je vždy na zvážení rodiče, zda je děťátko na nástup do režimu MŠ zralé. Nemějte ale obavy, k nejmladším dětem máme navíc k paním učitelkám i dvě chůvy, které dopomáhají nejmladším dětem po celý den s oblékáním, hygienou, jídlem apod.

Pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do MŠ později v průběhu roku (např. v pololetí), doporučujeme přihlásit jej již nyní, dokud máme ještě volná místa. Dítě bude přijato od září 2021, ale nastoupit může kdykoliv, dle přání rodičů (klidně i pozvolně, např. 2x týdně na dopoledne, apod.). Pokud budete přihlášeni již nyní, budete mít místo v MŠ garantováno. Na přihlášení dítěte až v průběhu roku již většinou nemáme volnou kapacitu. 


Spádová oblast MŠ:

Rodiče mohou přihlásit dítě i do MŠ, která není jejich spádovou školou. Pokud bude volná kapacita, může být do MŠ přijato i dítě z jiné spádové oblasti. Vyhláška o spádových obvodech MŠ je uvedena ZDE.

¨Individuální vzdělávání dítěte:

Pokud se zákonní zástupci rozhodli využít individuálního vzdělávání dítěte, musí nejméně 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte oznámit škole individuální vzdělávání dítěte (lze i v průběhu školního roku), respektovat doporučení školy ke vzdělávání dítěte a zajistit účast dítěte na ověření znalostí v termínu od 27. 11. - 11. 12. daného školního roku.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  • v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte (např. zdravotní).

Přijetí dítěte během školního roku - mimo zápis

Dítě může být do MŠ přijato i mimo zápis - kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita MŠ. Před podáním žádosti zkontaktujte ředitelku MŠ. Žádost o přijetí dítěte mimo zápis - zde:

Přijetí dítěte z jiné MŠ po dobu letních prázdnin

V měsíci červenci a srpnu lze výjimečně a v opodstatněných případech přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy stejného zřizovatele (město Staré Město) a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. (K přijetí dítěte na prázdniny musí zákonný zástupce dítěte podat žádost o přijetí dítěte na dobu určitou prostřednictvím ředitelky kmenové MŠ- zkontaktujte předem ředitelku Vaší MŠ. Více informací - v sekci PRO RODIČE - PROVOZ.