Mateřská škola

Základní informace

MŠ Komenského byla dostavěna v roce 1979 a předškolní vzdělávání dětí má u nás již dlouholetou tradici. Tak jako my se po celou dobu snažíme rozvíjet, učit a obohacovat děti o zážitky i poznatky, stejně tak my se učíme, rozvíjíme a dále obohacujeme právě díky dětem. MŠ Komenského navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let), nejdříve však od 2 let. Děti mladší tří let přijímáme podle volné kapacity MŠ. Škola je umístěna v horní části Starého Města, poblíž sídliště Kopánky. Budova prošla v roce 2008 rekonstrukcí a jejím poznávacím znamením se od té doby stala fasáda s modrými motýlky - symboly naší MŠ. MŠ Komenského tedy používá neformální označení "motýlková školka". Areál mateřské školy je obklopen rozlehlou, nadstandardně vybavenou školní zahradou se vzrostlou zelení a převážně dřevěnými herními prvky pro děti různých věkových skupin. Dostatek stromů a keřů na zahradě vytváří celkový dojem přírodního prostředí, různá zákoutí, "lesíky" apod., nabízí dětem další možnosti ke hraní a zdravému pohybu venku. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, což umožňuje individuální přístup k věkovým odlišnostem. Máme vlastní školní jídelnu a díky tomu je při přípravě jídel maximálně zohledněn věk dětí i jejich případné specifické potravinové omezení.

Obě budovy MŠ jsou opatřeny bezpečnostním systémem "Safy". Rodiče dětí a osoby pověřené k vyzvedávání dítěte mají přístup do budovy pomocí biometrického otisku prstu nebo přiděleného čipu a to v časech určených pro přivádění/vyzvedávání dětí. Ostatní osoby použijí ke vstupu do budovy zvonek a vyčkají na otevření dveří personálem MŠ.

Pro přivádění dětí do MŠ je určena doba: 

• 6:30 - 8:15 hod. 

Pro vyzvedávání dětí z MŠ jsou určeny tyto časové úseky: 

• 12:00 - 12:20 hod. (pro děti odcházející po obědě) 

• 14:30 - 16:15 hod. (odcházení dětí po odpoledním odpočinku a svačince)

Filosofie školy

MOTTO: "Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi a bez odkladů užívejte každou radost." 

Seneca 

Filosofií MŠ Komenského a cílem všech zaměstnanců je vytváření pohodového, příjemného a stimulujícího prostředí rodinného typu, obklopeného láskou, porozuměním a trpělivostí, ve kterém se budou děti cítit šťastně, spokojeně a v bezpečí, ve kterém děti získají zkušenost, že i svět mimo jejich rodinu je zpravidla světem přátelským. Směřujeme k vytvoření prostředí založeném na vzájemné důvěře, úctě, sympatii a spolupráci mezi všemi v mateřské škole. Naše škola je místem, kde se děti učí kamarádství a přátelství. Učíme děti přijímat se navzájem, spolupracovat, pomáhat si, žít společně, prosazovat své zájmy a sebe s ohledem na druhé. Pomáháme dětem najít si své místo mezi ostatními a plně prožívat svět kolem sebepoznávat, přemýšlet a tvořit. Nabízíme dětem dostatek volného pohybu, optimální denní režim, estetické, vstřícné a podnětné prostředí. Usilujeme o to, aby děti odcházely s radostnými prožitky, aby se na další nový den těšily, odnesly si dostatek poznatků a dovedností, zažily spoustu zábavy a rády se k nám vracely. Chceme prožívat radost společně s dětmi. Během výchovně vzdělávací činnosti vytváříme u dětí základy pro celoživotní vzdělání podle jejich individuálních možností. Nejde o to, abychom naplňovali dětskou mysl, ale v prvé řadě o to, probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, mít odvahu ukázat, co všechno už umí, zvládnou a dokážou. Vedeme děti k tomu, aby vzhledem k věku a individuálním možnostem byly osobnosti samostatné, zdravě sebevědomé a sebejisté s vlastním rozumem, schopné tvořivě přemýšlet a jednat. Aby byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat a aby byli schopni se dále rozvíjet. Celkové působení vychází z uspokojování zájmů a potřeb dítěte s přihlédnutím na jeho věk a individuální zvláštnosti. Ve své práci využíváme smyslové vnímání jako základ přirozeného poznání a pochopení živé i neživé přírody. Vedeme děti k rozvíjení komunikativních dovedností, k utváření základních hygienických a sociálně kulturních dovedností a návyků. Děti mají možnost být aktivní, učí se na základě prožitku a zkušeností, mohou uplatňovat svoje názory. Mají možnost zkoumat, učit se objevováním, experimentováním a zároveň se učí chránit si své zdraví i zdraví ostatních, chránit přírodu a vše kolem sebe. Pravidelně několikrát do roka umožňujeme dětem zhlédnout profesionální divadelní představení, slavíme všechny důležité svátky, podporujeme tradice, účastníme se soutěží, pořádáme poznávací výlety do okolí, chodíme na exkurze, v zimě krmíme ptáčky a labutě, začátkem jara "vynášíme Mařenu", navštěvujeme Staroměstský statek, 2x ročně pořádáme vystoupení v místním domově pro seniory a v domově pro osoby se zdravotním postižením, vystupujeme na akcích pořádáných zřizovatelem - Den Matek, Mikuláš, velikonoční dílničky, karneval, dýňové tvoření s večerním rozsvícením, zahradní slavnost k Svátku matek, pasování na školáky, pořádáme celodenní výlety (např. Zoo Hodonín, Zoo Lešná, Zámek Milotice, Hrad Buchlov, Zámek Kroměříž, Halda v Boršicích, apod.). Nejstarším dětem nabízíme možnost účastnit se předplaveckého výcviku v Aquaparku v Uherském Hradišti. Kromě tradičních akcí organizujeme a vymýšlíme nové aktivity, zapojujeme se do projektů, grantů a dalších aktvit. Nově pořádáme "Dny otevřených dveří" pro rodiče s dětmi. 

Věříme, že když budou v mateřské škole spokojené děti, budou spokojeni i jejich rodiče a následně i my - zaměstnanci školy. 

Pracujeme s dětmi podle vlastního ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem) s názvem: 

" Motýlek v proměnách roku"  

aneb hrajeme si, rozvíjíme dovednosti a schopnosti od podzimu do léta

Proč motýlek?

Motýlek je symbolem naší mateřské školy, která je neoficiálně nazývána: "Motýlková".

Motýl symbolizuje změnu, kreativitu, svobodu a radost. Jeho moudrost je v proměně – změně tvaru a rozvoji duše. Motýli nesou symboliku okamžiku, různobarevnosti a radostného volného pohybu. V tomto se snažíme děti vést. Aby žily aktuálním okamžikem, dokázaly se vyrovnávat se změnami, které život přináší, aby byly tolerantní vůči různorodosti a odlišnosti mezi lidmi a byly podporovány v jejich přirozené potřebě volného pohybu.

Chceme děti provázet na cestě jejich přirozeným vývojem v předškolním věku, aby jako pomyslní motýlci jednou vylétli z naší mateřské školy, připraveni nejen na školu základní, ale také pro život.

Proč v proměnách roku?

Chtěli bychom v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a společností. Čtyři roční období symbolizují čtyři stádia motýlí proměny: vajíčko, larva, kukla, motýl.

Na základě výše uvedeného se nám jako samozřejmé jeví rozdělení ŠVP do čtyř integrovaných bloků plynule na sebe navazujících v průběhu celého roku: 

• BAREVNÝ PODZIM 
• ZIMA KRALUJE 
• ROZKVETLÉ JARO 
• VOŇAVÉ LÉTO 


Tyto bloky dále dotváříme s využitím témat, která jsou společná pro všechny třídy mateřské školy a ve svých třídních programech je učitelky dále rozpracovávají do jednotlivých dílčích podtémat s přihlédnutím k věkovému složení třídního kolektivu a se stanovením vzdělávacích záměrů, kompetencí a nabídkou činností ve všech pěti oblastech daných RVP PV (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět). Témata jsou koncipována měsíčně a obsahově vycházejí z přirozeného rytmického střídání ročních období a s tím souvisejícími tradicemi a zvyky. Nezbytnou součástí práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Předpokládáme, že časový plán je pouze orientační, je otevřený, volně měnitelný. Záleží na povaze tématu a na zájmu a potřebách dětí. Nabídka činností je otevřená tak, aby děti měly možnost na ní spolupracovat a podílet se na realizaci vlastními nápady.

Dlouhodobé cíle školního vzdělávacího programu: