Mateřská škola

Vzdělávání dětí, principy a vize MŠ

- zaměřujeme se na individuální přístup k věkovým odlišnostem dětí - děti jsou rozděleny do tříd podle věku

- dbáme na aktivní spolupráci a komunikaci s rodiči

- zaměřujeme se na ochranu zdraví dětí v kolektivu podle školského zákona a vyhlášky o ochraně veřejného zdraví, netolerujeme docházku nemocných dětí do MŠ

- zaměřujeme se na včasnou pedagogickou diagnostiku - jako nástroj k předcházení možným problémům dětí ve škole, důraz na spolupráci s rodiči, konzultování rozvoje dítěte s rodiči, konzultace s odborníky (PPP, SPC)

- využíváme vlastní relaxační místnost Snoe Zelen, která blahodárně působí na všechny lidské smysly, zvláště ty dětské. Místnost slouží zároveň jako učebna - do MŠ dochází 2x týdně speciální pedagog, který individuálně pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

- jedna z předností MŠ Komenského je příjemné klima školy, přátelské vztahy na pracovišti a stálý kolektiv kvalifikovaných pedagogů

- zaměřujeme se na primární logopedickou prevenci, poskytujeme bezplatnou logopedickou péči v každé třídě MŠ proškolenými pedagogy, nadále pravidelně a aktivně spolupracujeme s SPC pro vady řeči, PPP.

- využívání aktuálních metod ve vzdělávání, situační, zkušenostní, zážitkové učení, kooperativní hru, podporujeme rozvoj sebehodnocení dětí, vyjadřování vlastních myšlenek, kreativitu, vyhledáváme děti nadané, účastníme se soutěží (výtvarných, logických, vědomostních) a také přehlídek a projekt

- nabízíme vlastní bezplatný kroužek předškolní přípravy pro děti a jejich rodiče, připravujeme děti na zápis do školy, spolupracujeme se základní školou v oblasti zápisu do ZŠ,

- snažíme se děti vést klidným, nedirektivním pedagogickým přístupem, zajišťujeme dětem pocit pohody a bezpečí a dostatek prostoru k volným hrám

- nadstandardně vybavenou a rozsáhlou zahradu využíváme s dětmi celoročně a to nejen ke zdravému pohybu dětí venku ale i k různým vzdělávacím aktivitám (např. hry na zahrádkáře, vědce, vědomostní soutěže, dny dětí, den země, společné akce s rodiči, apod.).

- aktivně spolupracujeme se zřizovatelem - Městem Staré Město, prezentujeme naši MŠ na jarmarcích a dalších akcích veřejným vystoupením dětí

- výchovně vzdělávací činnost s dětmi se řídí vlastním školním vzdělávacím programem s názvem: "Motýlek v barvách roku", kdy nás právě "Motýlek" provází jednotlivými ročními obdobími včetně tradic a svátků (tříkrálové koledování, velikonoční dílničky, vynášení Moreny, dýňové tvoření, vánoční svátky, apod.).

Budova mateřské školy, od historie k současnosti

Škola je umístěna v horní části Starého Města, poblíž sídliště Kopánky. MŠ Komenského byla dostavěna v roce 1979, původně jako dvojtřídní mateřská škola se školní kuchyní. Záhy byla přistavěna další část budovy, kde je nyní zázemí druhé třídy. Přístavba je funkčně propojena se zbytkem školy velkou chodbou, která vede do prostor 1. třídy, školní kuchyně, skladů a prádelny.

Budova prošla několika rekonstrukcemi většího i menšího rozsahu.

V roce 2008 byla hlavním účelem rekonstrukce montáž celkové nové elektroinstalace a nové opláštění budovy MŠ. Jejím poznávacím znamením se od té doby stala fasáda s modrými motýlky - symboly naší MŠ. MŠ Komenského tedy používá neformální označení "motýlková školka". 

Od roku 2018 má škola systém elektronického otevírání dveří pomocí otisků nebo čipů (Safy), která brání přístupu neoprávněných osob do budovy mateřské školy.

V roce 2019 byly ve třídách odstraněny původní skleněné stěny dělící prostory třídy a herny. Nově vybudovanými příčkami s možností libovolného otevírání pomocí pojezdových dveří bylo dosaženo většího komfortu při odpočinku dětí, během kterého probíhá úklid tříd a také získání větší pozornosti dětí při střídání různých vzdělávacích aktivit s oddělením od průchozí části třídy. Od roku 2019 po současnost nadále provádíme každoroční rekonstrukce menšího rozsahu, např. výměna původních dřevěných obložení radiátorů, výměna podlahových krytin (koberce, linolea), výměny regálů, mrazáku, stolů a skříněk ve školní kuchyni. 

Nadále pokračujeme v instalacích klimatizací do tříd, (v roce 2021 byla instalována klimatizace do 3. třídy), budeme usilovat o příznivější klimatické podmínky i v dalších třídách. 

Postupná obnova nábytku tříd, herních koutků, pravidelná výmalba tříd i chodeb cíleně směřují k tomu, aby prostory mateřské školy působily moderněji, aby se v něm děti cítily příjemně a spokojeně a bezpečně.

Zahrada MŠ

Areál mateřské školy je obklopen rozlehlou, nadstandardně vybavenou školní zahradou se vzrostlou zelení s rozmanitými herními prvky pro děti různých věkových skupin. Dostatek stromů a keřů na zahradě vytváří celkový dojem přírodního prostředí, různá zákoutí, "lesíky" apod., nabízí dětem další možnosti ke hraní a zdravému pohybu venku. V zahradě je také umístěn altán jež poskytuje prostor pro venkovní vzdělávání či hraní s krytou střechou.

Doménou a velkou výhodou naší zahrady již od "pradávna" dětské brouzdaliště, které je každoročně hojně využíváno v letních měsících pro příjemné ochlazení dětí v tropických dnech. Také proslulá pirátská loď - která byla původně postavena zručnými tatínky, je jednou z oblíbených atrakcí již po desetiletí. Herní prvky průběžně obnovujeme, co lze - opravujeme, opatřujeme novým nátěrem za značné pomoci šikovných rodičů, za kterou jsme velmi vděčni. 

Zahrada prošla první etapou větší revitalizace v roce 2022, při které byly vybudovány veškeré zpevněné plochy, chodníčky okolo celé budovy, plotky zvyšující bezpečnost a přehlednost zahrady a spoustu dalších úprav. Zahrada získala nové a velmi atraktivní vodní prvky jako je "čabradlo" a mlžící kytičky. Děti se nově starají o vyvýšené záhony, které pravidelně zbavují plevele, sází do nich rostliny a velmi rády je zalévají. Ochutnávají plody své práce, např. hrášek, jahody či rajčata. 

Mezi nově vybudované herní prvky se řadí také prolézací věž s lezeckou stěnou a skluzavkou, závěsné houpačky a houpací hnízdo. V blízké době plánujeme rozšířit vozový park odrážedel a šlapadel.

Školní jídelna

Máme vlastní školní jídelnu a díky tomu je při přípravě jídel maximálně zohledněn věk dětí i jejich případné specifické potravinové omezení. Děti mají dostatek tekutin (možnost výběru slazených či neslazených) a dostatek ovoce a zeleniny během celého dne. 


Školní vzdělávací program - úvod

" Motýlek v proměnách roku"  

aneb hrajeme si, rozvíjíme dovednosti a schopnosti od podzimu do léta

Proč motýlek?

Motýlek je symbolem naší mateřské školy, která je neoficiálně nazývána: "Motýlková".

Motýl symbolizuje změnu, kreativitu, svobodu a radost. Jeho moudrost je v proměně – změně tvaru a rozvoji duše. Motýli nesou symboliku okamžiku, různobarevnosti a radostného volného pohybu. V tomto se snažíme děti vést. Aby žily aktuálním okamžikem, dokázaly se vyrovnávat se změnami, které život přináší, aby byly tolerantní vůči různorodosti a odlišnosti mezi lidmi a byly podporovány v jejich přirozené potřebě volného pohybu.

Chceme děti provázet na cestě jejich přirozeným vývojem v předškolním věku, aby jako pomyslní motýlci jednou vylétli z naší mateřské školy, připraveni nejen na školu základní, ale také pro život.

Proč v proměnách roku?

Chtěli bychom v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a společností. Čtyři roční období symbolizují čtyři stádia motýlí proměny: vajíčko, larva, kukla, motýl.

Na základě výše uvedeného se nám jako samozřejmé jeví rozdělení ŠVP do čtyř integrovaných bloků plynule na sebe navazujících v průběhu celého roku: 

• BAREVNÝ PODZIM 
• ZIMA KRALUJE 
• ROZKVETLÉ JARO 
• VOŇAVÉ LÉTO 


Tyto bloky dále dotváříme s využitím témat, která jsou společná pro všechny třídy mateřské školy a ve svých třídních programech je učitelky dále rozpracovávají do jednotlivých dílčích podtémat s přihlédnutím k věkovému složení třídního kolektivu a se stanovením vzdělávacích záměrů, kompetencí a nabídkou činností ve všech pěti oblastech daných RVP PV (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět). Témata jsou koncipována měsíčně a obsahově vycházejí z přirozeného rytmického střídání ročních období a s tím souvisejícími tradicemi a zvyky. Nezbytnou součástí práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Předpokládáme, že časový plán je pouze orientační, je otevřený, volně měnitelný. Záleží na povaze tématu a na zájmu a potřebách dětí. Nabídka činností je otevřená tak, aby děti měly možnost na ní spolupracovat a podílet se na realizaci vlastními nápady.

Dlouhodobé cíle školního vzdělávacího programu: