GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonný zástupce dítěte písemným vyplněním a podpisem formuláře SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - zákonný zástupce poskytuje MŠ Komenského 1721, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, IČO: 750 22 532, coby správci osobních údajů, souhlas či nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro jejich dítě (fotografie dítěte, jméno a příjmení dítěte, audio či video záznam, třída, dosažené výsledky, jméno, příjmení, e-mail zákonného zástupce, biometrický otisk prstu zákonného zástupce pro vstup do budovy, čip zákonného zástupce pro vstup do budovy, jméno, příjmení dítěte, datum narození, bydliště, jméno a příjmení osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte a vztah k dítěti, číslo bankovního účtu zákonného zástupce) a to pro stanovené účely a dobu trvání. 

Další osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte z MŠ (kromě zákonného zástupce), které chtějí využívat vstup do budovy MŠ prostřednictvím čipu nebo biometrického otisku prstu, písemným vyplněním a podepsáním formuláře SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - další osoby, poskytují MŠ Komenského 1721, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, IČO: 750 22 532, coby správci osobních údajů, souhlas či nesouhlas se zpracováním pouze těchto osobních údajů - biometrický otisk prstu nebo čip pro vstup do budovy (opět pro konkrétní dítě). 

Zaměstnanci písemným vyplněním a podpisem formuláře SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - zaměstnanci poskytuji MŠ Komenského 1721, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, IČO: 750 22 532, coby správci osobních údajů, souhlas či nesouhlas se zpracováním těchto osobních údajů (fotografie zaměstnanců, jméno a příjmení zaměstnanců, audio či video záznam, soukromý e-mail a telefonní kontakt zaměstnanců, biometrický otisk zaměstnance pro vstup do budovy, čip zaměstnance pro vstup do budovy, číslo bankovního účtu zaměstnance a to pro stanovené účely a dobu trvání.

Zákonní zástupci, další osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte a zaměstnanci jsou informováni o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu: 

( I ) na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), 

( II ) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů ( čl. 16 GDPR), 

( III ) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely školy, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány ( čl. 17 GDPR ), 

( IV ) na omezení zpracování osobních údajů ( čl. 18 GDPR ), 

( V ) na přenositelnost údajů ( čl. 20 GDPR ), 

( VI ) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu, či pro účely oprávněných zájmů správce ( čl. 21 GDPR ), 

(VII ) právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu ( čl. 77 GDPR ) 

Veškeré souhlasy s poskytnutím osobních údajů jsou uděleny dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) a ve znění souvisejících právních předpisů, a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Po uvedení doby poskytnutí souhlasu bude provedena skartace dle skartačního zákona. 

MŠ je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím zpracovatele. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatelů (firma COMFIS s.r.o., účetní - Marie Křižková), a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Stížnosti týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Zákonní zástupci, další osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte a zaměstnanci jsou poučeni o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím výše uvedených formulářů je zcela dobrovolné a dále o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. MŠ je oprávněna požadovat prokázání totožnosti osoby za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám.

Oznámení pověřence 

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů dle článku 37 odstavec 7 Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 75022532 tímto v souladu s článkem 37 odstavec 7 obecného nařízení sděluje kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Pověřenec: Ing. Veronika Zouharová Tel.: 734 574 391 E-mail: veronika_zouharova@fpobk.cz Společnost: FPO s r.o. Sídlo: Smetanova 4, 678 01 Blansko IČ: 25319931 Ve Starém Městě 23.5.2018 Mgr. Kateřina Pavlišová ředitelka mateřské školy