Kroužky

KROUŽKY PRO DĚTI


LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ 

paní učitelky po konzultaci s logopedkou rodičům doporučí, které dítě je vhodné na procvičování v MŠ (lehčí logopedické obtíže) a které dítě už by mělo navštěvovat logopeda. Jedenkrát ročně provádíme za přítomnosti logopedky u všech dětí tvz. logopedickou despistáž, při které včas odhalíme případné obtíže dítěte. Snažíme se předcházet logopedickým obtížím u dětí kolektivními logochvilkami - procvičováním motoriky mluvidel, nápodobou zvuků zvířat i věcí, rozvíjením hybnosti jazyka, učíme se básničky, říkanky s vytleskáváním - rytmizace, písničky, čteme, vyprávíme pohádky, příběhy, dějovou posloupnost, atd. 


LOGOPEDICKÁ PÉČE V MŠ 

na základě doporučení paní logopedky procvičujeme s dětmi individuálně právě ty hlásky, které dělají konkrétnímu dítěti obtíže. Děti vhodné na procvičování v MŠ určí paní logopedka - jedná se o děti s lehčími logopedickými problémy. Rodičům nabízíme konzultaci v oblasti artikulačních cvičení a předáváme materiály k nezbytnému domácímu procvičování. Děti s vícečetnou dyslalií či jinou poruchou řeči doporučíme do péče logopeda.

Logopedické kroužky v každé třídě: probíhají od listopadu v dopoledních hodinách (zdarma), individualizovaná práce se skupinkou dětí (artikulační cvičení, rozvoj motoriky mluvidel, říkanky, apod.)

1. třída - paní uč. Mičková, kroužek: "Sluníčkový mluvídek"

2. třída - paní uč. Podškubková, kroužek: "Logohrátky s Kašpárkem"

3. třída - paní uč. Pavlišová, kroužek: "Povídánky s Motýlky"

KROUŽEK PŘEDŠKOLÁK

Tento kroužek je určen dětem, které se již těší na zápis do školy. Abychom dětem zápis i nástup do ZŠ usnadnili, plníme v kroužku různé předmatematické a předčtenářské zábavné úkoly, které jim pomáhají rozvíjet pozornost, paměť, logické myšlení, pravolevou orientaci, všeobecný přehled a mnoho dalšího. Kroužek probíhá za účasti rodičů, kteří se mohou také inspirovat ke "hře na školu" a v rámci domácí přípravy na ni navázat až k postupnému a nenásilnému nástupu dítěte do školy. Vede paní uč. Zavřelová, středa 1x 14 dní, začínáme 12. 10 od 15:30 hod.

PLAVÁNÍ - PŘEDŠKOLÁCI

Předškoláci navštěvují v Aquaparku v Uherském Hradišti PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK pravidelně 1x týdně (říjen - leden). Děti se učí bezproblémovému kontaktu s vodou v malém výukovém bazénku, hrají vodní hry a soutěže a přitom se naučí základní plavecké techniky. Na závěr kurzu získají své první "mokré vysvědčení". Začínáme jezdit do plavání 4. 10. 2022, každé úterý, sraz 7:10 u hlavního vchodu (u šatny 3. třídy).  Plavání probíhá každé úterý od 4. 10. 2022 do 17. 1. 2023 (včetně).