Kroužky

KROUŽKY PRO DĚTI


LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ 

paní učitelky po konzultaci s logopedkou rodičům doporučí, které dítě je vhodné na procvičování v MŠ (lehčí logopedické obtíže) a které dítě už by mělo navštěvovat logopeda. Jedenkrát ročně provádíme za přítomnosti logopedky u všech dětí tvz. logopedickou despistáž, při které včas odhalíme případné obtíže dítěte. Snažíme se předcházet logopedickým obtížím u dětí kolektivními logochvilkami - procvičováním motoriky mluvidel, nápodobou zvuků zvířat i věcí, rozvíjením hybnosti jazyka, učíme se básničky, říkanky s vytleskáváním - rytmizace, písničky, čteme, vyprávíme pohádky, příběhy, dějovou posloupnost, atd. 

LOGOPEDICKÁ PÉČE V MŠ 

na základě doporučení paní logopedky procvičujeme s dětmi individuálně právě ty hlásky, které dělají konkrétnímu dítěti obtíže. Děti vhodné na procvičování v MŠ určí paní logopedka - jedná se o děti s lehčími logopedickými problémy. Rodičům nabízíme konzultaci v oblasti artikulačních cvičení a předáváme materiály k nezbytnému domácímu procvičování. Děti s vícečetnou dyslalií či jinou poruchou řeči doporučíme do péče logopeda.

KROUŽEK PŘEDŠKOLÁK

Tento kroužek je určen dětem, které se již těší na zápis do školy. Abychom dětem zápis i nástup do ZŠ usnadnili, plníme v kroužku různé předmatematické a předčtenářské zábavné úkoly, které jim pomáhají rozvíjet pozornost, paměť, logické myšlení, pravolevou orientaci, všeobecný přehled a mnoho dalšího. Kroužek probíhá 1x za 14 za účasti rodičů, kteří se mohou také inspirovat ke "hře na školu" a v rámci domácí přípravy na ni navázat až k postupnému a nenásilnému nástupu dítěte do školy. Info: paní učitelka Zavřelová

PLAVÁNÍ - PŘEDŠKOLÁCI

Předškoláci navštěvují v Aquaparku v Uherském Hradišti PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK pravidelně 1x týdně (únor - červen). Děti se učí bezproblémovému kontaktu s vodou v malém výukovém bazénku, hrají vodní hry a soutěže a přitom se naučí základní plavecké techniky. Na závěr kurzu získají své první "mokré vysvědčení".