Platby

PLATBY V MŠ KOMENSKÉHO

Úplata za vzdělávání (školné) činí za dítě 250Kč/měsíc. Platba školného je strhávána inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte na následující měsíc dopředu. 

Úplata za stravné odpovídá skutečnému počtu odebraných jídel. Platba je tedy strhávána inkasem z účtu zákonného zástupce zpětně - podle počtu jídel, které dítě odebralo v daném měsíci. Existují dvě skupiny strávníků dle věku dětí (3 - 6) a 7 a více let.

Zákonní zástupci si vyřídí u svého bankovního účtu či peněžního ústavu souhlas s inkasem-povolení inkasa ve prospěch čísla účtu MŠ Komenského 10831721/0100 s limitem 1200Kč měsíčně.
Formulář obdržíte v MŠ.

Stanovení výše úhrady školného od 1. 9. 2023

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě za rok 2022