Předškoláček


Brzy půjdu do školy...

Co by měl předškolák před nástupem do školy zvládat? Jak napravit nedostatky v rozvoji dítěte? 

Souhrn, jaké dovednosti, schopnosti a vědomosti jsou od prvňáčka na začátku školní docházky vyžadovány a jak se postupně vyvíjejí a rozvíjejí.  


GRAFOMOTORIKA

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.  

Náměty a pracovní listy k rozvoji naleznete zde:

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Předškolní dítě začíná chápat první matematické vztahy. Matematika zaujímá ve vývoji jedince důležité místo, neboť je prostředkem, ale i výrazem rozvoje myšlení, logického uvažování. Předpokladem pro porozumění matematickým pojmům, symbolům a vztahům mezi nimi jsou tzv. předčíselné představy.

Náměty a pracovní listy k rozvoji naleznete zde:

ZRAKOVÁ DIFERENCIACE

Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů. Dále se vnímání zpřesňuje směrem k větší diferenciaci tvarů. Tato funkce je jedním z důležitých činitelů při nácviku čtení a psaní. 

Náměty a pracovní listy k rozvoji naleznete zde:

SLUCHOVÁ DIFERENCIACE

Sluch je vedle zrakového vnímání druhým nejdůležitějším prostředkem komunikaci. Sluch ovlivňuje rozvoj řeči a s úrovní řeči je neodmyslitelně svázán rozvoj myšlení. Oslabená schopnost sluchového rozlišování může ovlivňovat samotný proces učení, osvojování si dovedností čtení a psaní.  

Náměty a pracovní listy k rozvoji naleznete zde:

ŘEČ A VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI

Mluvní projev je nerozlučně spjat s vnímáním a porozumění řeči druhých. Řeč se zdokonaluje po stránce obsahové i formální (zvukové) a čím dál víc se přibližuje řeči dospělých. Za normálních podmínek má být tento vývoj řeči po stránce formální ukončen kolem 5. roku, nejpozději však do 6. roku, než dítě vstoupí do 1. ročníku ZŠ.   

Náměty a pracovní listy k rozvoji naleznete zde:

OSTATNÍ 

Analyticko-syntetické myšlení, vnímání času či prostorové vnímání - i tyhle oblasti by měly být na určité úrovni před nástupem do školy. Děti formou spontánních činností a manipulacemi s konkrétními předměty získávají zkušenosti a objevují vztahy mezi objekty okolního světa. Vnímání plynutí času je pro předškolní dítě vymezeno událostmi, které ho obklopují, které se pravidelně střídají.

Náměty a pracovní listy k rozvoji naleznete zde: