Zápis do 1.třídy ZŠ Komenského

01.03.2022

Dne 8. 4. 2022 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2015 až 31. 8. 2016 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. 

Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2021/2022 povolen odklad školní docházky. 

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu se prosím zapište v naší MŠ na seznam s časovým rozvrhem. 

Děkujeme za pochopení.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

  • žádost
  • občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
  • rodný list dítěte
  • vyplněný "Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ"

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

  1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), které dodají do týdne po jejím obdržení nejpozději 20. 5. 2022;
  2. doporučení odborného lékaře.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.


Zápis se bude skládat ze dvou částí. Ve formální části se podává žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce a dítěte. Pokud bude zákonný zástupce souhlasit, proběhne i druhá pohádková část zápisu.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou v příloze.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné poradkyně Mgr. Martiny Habartové ve třídě III. A v 3. NP budovy 1000.

Srdečně Vás zve ZŠ Komenského


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

DOTAZNÍK K ZÁPISU


ŽÁDOST O PŘIJETÍ