MIMOŘÁDNÝ provozní řád - aktualizace!

Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Mimořádný provozní řád v období od 25. 5. 2020 do 31. 8. 2020 (po dobu pandemie COVID 19) pro zákonné zástupceJe závazný pro zákonné zástupce dítěte (popř. jinou doprovázející osobu dítěte)


Každá škola má vytvořený vlastní systém pravidel podle podmínek konkrétní školy, zákonní zástupci jsou povinni jej dodržovat.


Před vstupem do budovy MŠ Komenského


 • Předcházet shlukování osob před vstupem do MŠ, mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou. S dítětem může do MŠ přijít maximálně 1 dospělá doprovázející osoba.
 • Rodiče i děti musí mít před budovou MŠ zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška") a dodržují odstupy 2 metry s ostatními osobami
 • Z hygienických důvodů v této době NEPOUŽÍVEJTE OTISK PRSTU PRO VSTUP DO BUDOVY, dveře budou otevřeny personálem MŠ.
 • Z hygienických důvodů je zakázáno nosit do mš veškeré hračky či jiné předměty.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit - ani rodič či doprovázející osoba. Pokud taková osoba do budovy MŠ vstoupí, musí být z budovy vykázána personálem MŠ.
 • Přineste dítěti každé ráno s sebou menší uzavíratelnou LÁHEV S PITÍM -podepsanou. Děti ji budou používat na pití na zahradu a na dobu mimo svačinky a oběd (v tuto dobu zajišťuje pitný režim MŠ do skleniček/hrníčků). Láhev každý den odnášejte s sebou domů, láhev nesmí z hygienických důvodů zůstávat v MŠ.

Vstup do MŠ, prostory chodby a šatny


 • Ihned po vstupu do budovy použijte dezinfekci rukou (dospělý i dítě) (u vstupu do hlavní budovy - pro 1. a 3. tř a u vstupu do vedlejší budovy - vstup pro 2. tř.)
 • RANNÍ FILTR: Po příchodu do šatny bude bezdotykovým teploměrem změřena dítěti teplota, aby se předešlo vstupu nemocného dítěte do kolektivu třídy. Pokud bude dítěti naměřena teplota 37°C nebo vyšší, nebo pokud bude dítě vykazovat jakýkoliv náznak onemocnění (rýma, kašel) nebude dítě do MŠ přijato, rodič si jej odvádí s sebou domů. Totéž i v případě, že se jakýkoliv z možných příznaků u dítěte projeví v průběhu dne. Dítě jevící některý z příznaků onemocnění bude uvedeno do izolace od ostatních dětí a rodič po telefonickém upozornění okamžitě dítě z MŠ musí vyzvednout. Pokud má dítě např. rýmu z důvodu alergie, je nutné mít tuto skutečnost dopředu písemně potvrzenou ošetřujícím dětským lékařem nebo alergologem.
 • V prostorách chodby a šatny platí nošení roušek pro zákonného zástupce (doprovázející osobu) a pobyt pouze po dobu nezbytně nutnou (převléknutí dítěte, předání personálu).
 • Pro rodiče či jinou doprovázející osobu platí zákaz vstupu do třídy či umývárny = rodič se může pohybovat pouze na chodbě a v šatně příslušné třídy. Ranní scházení i odpolední rozcházení po spaní bude probíhat v kmenové třídě Vašeho dítěte, nebo na zahradě MŠ. Děti nebudou ve třídách spojovány.
 • V šatně dítěti sundejte roušku a vložte do sáčku v horní přihrádce skříňky dítěte.
 • Po převlečení a přezutí dítěte jde dítě rovnou do umývárny s personálem MŠ, kde si dítě důkladně umyje ruce.
 • Děti nenosí ve třídách ani na zahradě MŠ roušky. Personál je vybaven ochrannými štíty a jednorázovými rukavice při ranním scházení - přebírání dětí v šatnách, ranním filtru a při desinfekci a dále použití dle potřeby.
 • Děti se mají dle nařízení MŠMT co nejvíce pohybovat na zahradě MŠ - připravte dětem do skříněk vhodné oblečení dle počasí (raději více kusů oblečení na převlečení). K pobytu venku budeme využívat pouze areál školní zahrady. 
 • Vyzvedávání dětí - opět se rodiče mohou pohybovat pouze v šatně, či na zahradě MŠ, vždy s rouškou, platí zákaz vstupu do třídy či umývárny. Dítě se rozloučí s paní učitelkou pouze pozdravem na rozloučenou bez podání rukou. Dítě ihned po příchodu rodiče odchází s rodičem domů, je zakázáno se zdržovat v šatně či na zahradě mš déle než po dobu nezbytně nutnou.


Školní stravování - provoz naší školní jídelny bude probíhat za běžných podmínek dle vyhlášky o školním stravování 107/2005Sb. v aktuálním znění a dále zpřísněním hygienických opatření vydaných v sanitárním řádu školy pro provozní zaměstnance MŠ.


Hygienická opatření pro děti a rodiče a jsou uvedena v tomto mimořádném provozním řádu, budou dále probíhat dle vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 410/2005 Sb. v aktuálním znění, podrobněji budou upravena pravidla desinfekce (četnost, použití úklidových prostředků, osobních ochranných prostředků apod. pro provozní zaměstnance MŠ v sanitárním řádu školy.


Ve Starém Městě dne: 14. 5. 2020 Mgr. Kateřina Pavlišová, ředitelka MŠ Komenského


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ KOMENSKÉHO

Prázdninový provoz bude fungovat podle předem stanovené doby otevření a uzavření MŠ - zůstává beze změny. Bohužel není možné po dobu uzavření mateřské školy umístit dítě do jiné mateřské školy v rámci Starého Města, jak tomu bylo předchozí roky. Děkujeme za pochopení.